Ungdomars alkoholdrickande

Uppgifterna om missbruk bland unga är förhållandevis begränsade. Den viktigaste källan för att beskriva förekomsten av bruk och missbruk hos unga är drogvaneundersökningar i skolan, som varje år genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

De regelbundna skolundersökningar som görs i Sverige visar att totalkonsumtionen av alkohol har minskat under den senaste tioårsperioden. Att använda alkohol är mindre vanligt bland svenska skolungdomar än bland skolungdomar i Europa.

När det gäller alkohol uppger cirka 50 procent av skolungdomarna att de varit berusade någon gång. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är måttliga.

I Sverige, Norge och Finland använder färre ungdomar alkohol jämfört med övriga Europa, men de som använder dricker oftare och i större mängder.

Studenter tillhör i allmänhet den åldersgrupp i vilken förekomsten av alkoholrelaterade problem är högst. Alkoholberoende är till exempel betydligt vanligare i åldern 18–25 år än i äldre åldersgrupper.

Ur ett europeiskt perspektiv har intensiv alkoholkonsumtion vid ett och samma tillfälle, s.k. binge drinking, under senare år identifierats som ett ökande problem bland unga.

Spritdrickandet har blivit allt vanligare bland de ungdomar som dricker alkohol samt att skolelevernas kontakter med illegal alkohol har ökat under senare år.

Av pojkarnas (årskurs 9) alkoholkonsumtion utgör starköl den vanligaste drycken följt av sprit. Bland flickorna i samma ålder dominerar spritdrickandet.

Alkoholförgiftning förekommer oftare bland flickor än bland pojkar.