Vilket ansvar har företaget?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att motverka missbruk på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljölagen bör alla företag utarbeta en alkohol- och drogpolicy. För att denna ska fungera i praktiken krävs det att den tas fram i samråd med arbetsledning, anställda och fackförbund. Alkoholpolicyn bör vara väl integrerad i organisationen och ha ett handlingsprogram knutet till den som säkerställer att policyn efterlevs i verksamheten. Ju mer information och kunskap de anställda har om alkohol desto mindre problem brukar det bli.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering omfattar den anställde vid missbruk. Alkoholmissbruk är att betrakta som en sjukdom, inte en dålig vana.

Företagets ansvar vid rehabilitering

Arbetsgivaren ska se till att det i verksamheten finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsprogram som gör det möjligt för den anställde att fullgöra sina uppgifter.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar syftar till att återställa den anställdes arbetsförmåga oavsett orsaken till skadan eller sjukdomen.

Chefer har en nyckelroll

Missbruksproblem, eller riskerna för att problem skauppstå, finns överallt. Och ofta kan de kännas svåraatt ta tag i. Men att inget göra är det sämsta alternativet:det kostar pengar, tar mycket energi i anspråk,skapar otrygghet och osäkerhet. I förlängningen finnsrisken att destruktiva beteenden uppstår både hosanställda som har problem och hos dem som finnsrunt omkring. Därför har man mycket att vinna på attarbeta mot missbruk på arbetsplatsen.

När en anställd utvecklat ett missbruk eller beroende måste hon eller han kunna räkna med stöd från arbetsplatsen och erbjudas rehabilitering.