Vad säger lagstiftningen?

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för den lokala arbetsmiljön. Det kan bland annat innebära att man tillsammans med det lokala facket formulerar en handlingsplan mot alkohol på arbetsplatsen, som inleds med en policy om organisationens förhållningssätt. Arbetsgivaren har även ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering då en anställd har problem med alkohol.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att anställda inte utsätter sig för ohälsa eller olycksfall i arbetet, och att arbetsgivaren och arbetstagaren samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Lagen om anställningsskydd reglerar även den anställdes rättigheter. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att motverka drogmissbruk på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har även som skyldighet att informera vad som händer ifall den anställde är drogpåverkad på jobbet.

Den nuvarande lagstiftningen reglerar företagshälsovården men endast på en övergripande nivå. Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ett ansvar för att det finns den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Det finns sålunda ingen generell skyldighet för arbetsgivare att erbjuda företagshälsovård.

Företagshälsovården

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Den oberoende expertresursen behöver inte vara ett vara en verksamhet som formellt benämns företagshälsovård. Företagshälsovårdens omfattning och innehåll har traditionellt hanterats genom överenskommelser mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.

Företagshälsovårdens arbete med att tidigt identifiera och kort intervenera vid riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol ska utvecklas inom ramen för de hälsofrämjande insatserna för arbetstagare genom ett statligt prestationsbidrag till anordnare av företagshälsovård.

Idag har uppskattningsvis 70 procent av arbetstagarna tillgång till företagshälsovård genom cirka 500 företagshälsovårdsenheter.

Självhjälp

Arbetsplatser med få anställda, företrädesvis privata företag, är inte alltid anslutna till någon företagshälsovård. Här har på senare år webbaserade lösningar som s.k. screening eller rådgivning på nätet kommit att utgöra alternativ till företagshälsovården. Självhjälpsprogram för personer med alkoholproblem har utvecklats. Exempel på statligt finansierade initiativ är Alkoholhjälpen och Alkoholprofilen, vilka drivs av Folkhälsoinstitutet respektive Systembolaget. Det finns också stöd till självhjälp via telefon, bland annat Alkohollinjen, vilken drivs av Karolinska Institutet och finansieras av Stockholms läns landsting och staten via Folkhälsoinstitutet.