Fakta

Det är svårt att fastställa hur många i Sverige som är beroende av alkohol. Missbruksutredningen från 2011 visar att flertalet med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol är socialt etablerade personer med arbete, bostad och familj.

Antalet personer med riskabel alkoholkonsumtion uppgår till cirka 1000 000. Av dessa uppfyller cirka 330 000 personer diagnoskriterierna för alkoholberoende. Omkring 450 000 bedöms uppfylla diagnoskriterierna för skadligt bruk (missbruk). Det stora flertalet av dem finns i arbetslivet.

Majoriteten är män, även om andelen kvinnor har växt under senare år. Man räknar med att 700 000 personer i arbetslivet konsumerar alkohol på ett sätt som är riskabelt.

Personer med missbruksproblem har i genomsnitt 2-3 gånger högre korttidsfrånvaro än dem som inte missbrukar. Även personer med riskbruksbeteende – dvs. när alkoholkonsumtionen ligger inom gränsen för vad som betraktas vara en riskzon som kan leda vidare till missbruk – har fler sjukdagar per år än dem som dricker mindre mängd alkohol.

Man räknar med att 25 procent av alla arbetsplatsolyckor beror på alkohol eller narkotika.