Skador av alkohol

Alkohol skadar de växande nervcellerna i hjärnan. Barnet kan få beteende- och utvecklingsstörningar som överaktivitet, uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar. Det kan också få korta ögonspringor, platt mellanansikte, lång och tunn överläpp eller lågt sittande öron. Även ögonen och synen kan ta skada. De flesta av alla dessa symtom kan självklart uppstå även på grund av andra orsaker eller sjukdomar.

Det är väl belagt att hög alkoholkonsumtion under graviditeten leder till skador på det ofödda barnet. Det bäst definierade tillståndet är fetalt alkoholsyndrom (FAS) som karakteriseras av specifika ansiktsdrag, tillväxthämning och skador på centrala nervsystemet. I Sverige föds cirka 50 barn om året med fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom.

Forskning har visat att även barn utan de specifika ansiktsdragen kan ha allvarliga kognitiva och beteendemässiga skador, exempelvis hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, brister i arbets- och närminne, språksvårigheter och svårigheter i socialt samspel. Problemen kvarstår dessutom i vuxen ålder, med bland annat uttalade sociala svårigheter.

Barns skador av att modern under graviditeten använt alkohol och andra droger kan bli tydliga först i skolåldern. Det kan exempelvis handla om ADHD eller olika motoriska störningar.